logo Rodenet Dialekverain Kirchröadsjer Plat

Deelnemers overzicht

Dialekverain Kirchröadsjer Plat

Welkom óp dis sjtuks-je van 't Rode-Net.

Hei zetse vier als Dialekverain Kirchröadsjer Plat mit-en-mit foto's en dokoemente oes de jesjiechte van ózze verain dróp. Doamit wirke vier mit an 't ópzetse van 't digitaal jewisse va Kirchroa.
Wat uur hei kant vinge zunt hoopzechlieg auw prottekoller va verzammeloenge (1976-1988), vas-jelaad durch de sekretere va vruier joare i herlieje en loestieje besjrievónge.
Tiep als zukterm ’t joar in wats te wils bekieke. Óch vingt uur hei sjtukker uvver d'r Verain oes auw tsiedónke (1999).

En natuurlieg e paar foto's.

Vier wunsje üch vöal sjpas.’t Intellektoewel ejendomsreët van alle tekste, bilder en klanke óp www.rode-net.nl jehuet tsouw an de lietsens-jeëvere: de deelneëmere aa Rode-Net.
’t Vermieëdere en/of öffentlieg maache durch droek, foto, fotokopie, fax of verware in “computere“, darf nit oane ing sjriflieje bewilliejoeng van de lietsents-jeëvere jedoa weëde.
Uur kant eventoewel üng bewilliejoeng vroage durch ’t kontakformoelaar tse broeche van de “website”.

Afbeeldingen worden geladen

Rodenet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae